Warsaw - Poland

Kamila Zalewska, Warsaw - Poland

 

Elżbieta Seliga, Warsaw - Poland

 

Marta Golba, Warsaw - Poland

 

Joanna Kraczkiewicz, Warsaw - Poland

 

Lucyna Bernyś, Warszawa - Polska

 

Kaja Sztander-Sztanderska

15-16 & 21-22 June (level 1); 25-26 October & 1-2 November 2014, Warsaw - Poland

Warsztat Jogi - Yoga Workshop
Bardzo podobało mi się, że przy odpowiednim ustawieniu ciała i użyciu pomocy, pozycje wcześniej nie dostępne okazały się możliwe. Cały warsztat sprawił, że inaczej patrzę również na wcześniej znane asany. / I liked very much that with the right positioning/aligning of the body and with the use of the props, the asanas which were inaccessible before, became possible. All the workshop made, that I look differently also on the before known asanas.

Instructorka Jogi - Yoga Instructor
Bardzo podobał mi się kontakt z Beatą, jej otwartość i możliwość zadawania pytań. / I liked the contact with Beata a lot, Her openness and possibility to ask questions.

Joga Sharata Arora - Sharat Arora Yoga
Joga Sharata Arora zmienia sposób odczuwania i praktykowania jogi, na bardziej całościowy. Nacisk na poprawne ustawienie stóp i pracę rak sprawia, że wiele wcześniej wykonywanych ruchów, by korygować pozycję, staje się zbędnym i zyskuje poczucie lekkości. / Sharat Arora Yoga changes the way of feeling and practicing of yoga, to a more wholesome. Emphasis to a correct feet positioning and hand work causes that many movements from that I was making before for the sake of correcting the pose became pointless and I won lightness.

 

Agnieszka Maciągiewicz

15-16 & 21-22 June (level 1); 25-26 October & 1-2 November 2014, Warsaw - Poland

Warsztat Jogi - Yoga Workshop
Wnosi dużo cennej wiedzy do praktyki. Pozwala pogłębić rozumienie asan. Akcentuje medytacyjny aspekt praktyki jogi. Pomaga wejść w głębokie odczuwanie siebie na poziomie mentalnym, emocjonalnym i fizycznym. Głęboko relaksuje. / The meditation aspect of yoga practice is emphasised. It helps to deeply feel yourself on the mental, emotional and physical levels. It relaxes deeply.

Instructorka Jogi - Yoga Instructor
Bardzo dobrze przygotowana. Wiedza podana w metodyczny i logiczny sposób. Asystuje ćwiczącym i pomaga w poprawnym wykonywaniu asany. Posiada umiejętność korygowania ćwiczących w nieinwazyjny sposób. Emanuje spokojną energią, która pomaga wejść głębiej w praktykę. / Very well prepared. Knowledge is presented in a methodical and logical way. She assists the students to help them perform the asanas in right way. She has a capacity to correct in a non-invasive manner. She emanates peaceful energy, which helps to go deeper into practice.

Joga Sharata Arora - Sharat Arora Yoga
Kojąca nerwy, prowadzi do odczucia równowagi, medytacyjna, terapeutyczna. / It soothes the nerves, it leads to feeling equilibrium, meditational, therapeutic.

 

Marcin Maciągiewicz

15-16 & 21-22 June (level 1); 25-26 October & 1-2 November 2014, Warsaw - Poland

Warsztat Jogi - Yoga Workshop
Po pierwszych minutach zajęć chciałem wyjść. Po godzinie utwierdziłem się w przekonaniu że chcę wyjść. Pod koniec zajęć byłem pewien, że przyjadę na następne zajęcia. Gdy warsztat dobiegł końca, wiem, że chce pojechać do Indii. / After first minutes I wanted to leave. After one hour I believed I want to leave. At the end of the class I was sure, that I will come for the next class. When the workshop came to an end I knew I want to go to India.

Instructorka Jogi - Yoga Instructor
Jeszcze nie wiem czy zrobię to dla jogicznego rozwoju czy żeby wyjść w góry… czas pokaże… Decyzję podejmę po kolejnych warsztatach. Po pierwszym naszym spotkaniu wszystko wskazywało na to, że chyba nie mój klimat. Teraz wiem, że ten styl w jakim pracuje Beata ma sens i jeśli popatrzymy na to jako całość to zaczyna grać. / I don’t know yet whether I will do it for the yogic development or to go up to the mountains… time will show… I will make the decision after the next workshop. After our first meeting it seemed it wasn’t my thing. Now I know, that the style in which Beata works makes sense and if we look at it as a whole it all starts to play/work.

Joga Sharata Arora - Sharat Arora Yoga
4 sesje, 12 godzin, 4 dni chyba zbyt wcześnie żeby ocenić styl którego jeszcze nie poznałem. Jest inaczej, ale nie twierdzę że jest to złe. / 4 sessions, 12 hours, 4 days it is perhaps too soon to evaluate the style which I haven’t got to know properly. It is different, but I think it’s not bad.

 

Grażyna Kurklińska

15-16 & 21-22 June (level 1); 25-26 October & 1-2 November 2014, Warsaw - Poland

Warsztat Jogi - Yoga Workshop
Bardzo mi się podobał. To była prawdziwa joga, pełen spokój, bez pośpiechu, z ogromną uwaga na szczegóły, bez tego nieustannego tempa i pośpiechu jakie są zwykle w innych szkołach jogi (przez co jest im bliżej do fitness, a nie jogi). Podobała mi się mała ilość asan z dużą ilością przyrządów i długimi czasami. SUPER! / I really liked it. It was a real yoga, plenty of peace, without rush, with a great attention to details, without this constant tempo and hurry as they are usual in other yoga schools (for which they are rather closer to fitness, than to yoga). I really liked that there were rather few asanas, but with a lot of props and long times in them.

Instructorka Jogi - Yoga Instructor
Beata jest prawdziwą profesjonalistką, o ogromnej kulturze osobistej, jest pełna spokoju i ciepła (jak ją zobaczyłam pierwszy raz, to pomyślałam „anioł”, takie dobre energie z niej emanowały). Równoczesnie jest stanowcza, widać, że posiada ogromną wiedzę i doświadczenie. Najlepszy nauczyciel, jakiego spotkałam. / Beata is a real professional, with great personal culture, she is full of peace and warmth (when I saw her for the first time, I thought “angel”, such good energies were emanating from her). At same time she is strict, you can see that she has a great knowledge and experience. The best teacher, that I met.

Joga Sharata Arora - Sharat Arora Yoga
To wreszcie coś, co mi całkowicie odpowiada. Mała ilość asan z dużą ilością przyrządów i długimi czasami, z ogromną uwagą na szczegóły i pełnym spokojem. To jest to! Będę ja praktykować. / Finally there is something, that suits me completely. Small amount of asanas with lots of props and long times, with great attention to details and lots of peace. This is it! I will be practicing it.